Psychotronic Orient Atelier AQ

Svatí a archandělé - Veronese

Svatý Jan Křtitel 538377 

Cena:
Množství skladem:0
Svatý Jan Křtitel 538377

 

Jan Křtitel

       

Nejvýznamnější postavou vedle Ježíše Krista a Marie Magdalské byl bezesporu Jan Křtitel.  Jan je mnohdy považován za pouhého poustevníka či proroka, který se setkal u řeky Jordán s Ježíšem,  pokřtil jej a pak byl záhy popraven králem Herodem.

Podle mnohých tradic však byla role Jana Křtitele mnohem důležitější. Byl dlouholetým ochráncem a učitelem Ježíše a měl mnoho dalších učedníků včetně několika apoštolů. Jan položil základy učení moudrosti a lásky, oživil tradici křtu a odkázal nám skrze Ježíše modlitbu Otčenáš.

Je moderní spekulovat o možné rivalitě či konkurenci Ježíše a Jana. Nic však není vzdálenější skutečnosti. V evangeliích lze rozpoznat úctu, kterou Ježíš projevoval svému učiteli Janovi. Podle Ježíše je Jan "víc než prorok" a "mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nikdo není větší než Jan". Ježíš upozorňoval, že "... všichni proroci i Zákon prorokovali o Janovi.Došlo však k úpravám Ježíšových výroků i popisu událostí s cílem snížit důležitost Jana Křtitele.


         

   Nejstarší zmínky

Nejvíce informací o Janu Křtiteli (John the Baptist) bychom měli nejprve hledat v evangeliích . Ta však o Janovi prozrazují jen velice málo a popisované události jsou zamlženy či upraveny, podobně jako u Marie Magdalské. Úvodem můžeme zaměřit pozornost na jiné dílo - Židovské starožitnosti sepsané Josephem Flaviem (cca. 37-100 n.l.).  Autentičnost pasáží o Janu Křtiteli zde nejsou zpochybňovány (na rozdíl od textu věnovanému Ježíši) neboť přirozeně zapadají do celého vyprávění. Jedná se o neosobní a tedy zřejmě objektivní líčení událostí.

Josephus v rámci popisu židovských dějin stručně popisuje Janovu činnost kazatele a křtitele. Všímá si Janovy široké popularity a vlivu mezi lidem. Jan vyzýval své početné posluchače k ctnostnému životu, spravedlnosti vůči bližním a oddanosti Bohu. Stvrdit své odhodlání měli symbolickým ponořením do vody - křtem. Doslova davy lidí byly rozradostněny Janovým učením s přáním žít ctnostným životem podle Janova učení.  Janův vliv však nakonec vyvolal nevoli místního vládce Heroda Antipy, který nechal učitele uvěznit a nakonec popravit. Josephus dodává, že nedlouho po Janově popravě utrpěl Herodes  v bitvě těžkou porážku. Tu lid chápal jako odplatu za Herodův zločin.

 

Jan - člověk nebo nebešťan?

Jan Křtitel byl v úvodu Janova evangelia (viz. výše) označen za toho, kdo nese svědectví o světle. V evangeliu je uvedeno, že Jan byl poslán od Boha jako člověk. Mnohé tradice  považovaly Jana za nebeskou bytost, která na sebe pouze vzala lidskou podobu. Podle Lukášova evangelia se Jan narodil staršímu knězi Zachariášovi a jeho ženě Alžbětě.Narození zvěstoval archanděl Gabriel. Příběh se v mnohém podobá narození Ježíše.

 

« zpět