Psychotronic Orient Atelier AQ

Svatí a archandělé - Veronese

Ježíš-rybář WU75860A4 

Cena:
Množství skladem:0
Ježíš-rybář WU75860A4

Ježíš Kristus,

  jméno, které zaznělo celým světem.

Člověk, Boží syn, Beránek Boží, jež vykoupil naše hříchy svou smrtí. Dokázal nám co je to sebeobětování pro lásku a pro život takový, jaký by měl skutečně být. Pro život plný lásky pochopení, porozumění,a tolerance.

Ježíš měl dar léčit.

Ježíš byl světlem, jež v nás dokázalo rozzářit tu podstatu věčnosti a božství. Toto světlo vyléčilo nejen slepotu, morový úder, avšak i zatemnělá srdce těch, jež požádali o pomoc. A myslíte si, že s ukřižováním naší "manifestované lásky" (energetický název pro J.K.) se ztratila i schopnost tohoto světelného záření a zlatého doteků a lásky? Ježíš byl zde, aby nás něčemu naučil a něco nám předal. Ať se již zabíváme podstatou jeho původu, manipulacemi ze strany církve, ... tak přes to všechno vždy přijdeme na to, že Ježíš byl jedním z našich učitelů a poslů světla.

 Vyrobeno z BRONZU a drcených kamenů

cca 24 cm

V roce 1830 shrnul prorok Joseph Smith nauku Církve Ježíše Krista do třinácti bodů,

kterými se Církev řídí dodnes:

 1. Věříme v Boha, Věčného Otce, a v Jeho Syna, Ježíše Krista, a v Ducha Svatého.
 2. Věříme, že lidé budou potrestáni za své vlastní hříchy, a ne za přestupek Adamův.
 3. Věříme, že skrze usmíření Kristovo může býti spaseno veškeré lidstvo, skrze poslušnost zákonů a obřadů evangelia.
 4. Věříme, že prvními zásadami a obřady evangelia jsou: za prvé víra v Pána Ježíše Krista; za druhé pokání; za třetí křest ponořením na odpuštění hříchů; za čtvrté vkládání rukou pro dar Ducha Svatého.
 5. Věříme, že muž musí býti povolán Bohem, skrze proroctví a skrze vkládání rukou těch, kteří mají pravomoc, aby kázal evangelium a vykonával jeho obřady.
 6. Věříme v tutéž organizaci, jež existovala v prvotní Církvi, totiž v apoštoly, proroky, pastýře, učitele, evangelisty a tak dále.
 7. Věříme v dar jazyků, proroctví, zjevení, vidění, uzdravování, vykládání jazyků a tak dále.
 8. Věříme, že Bible je slovo Boží, nakolik je přeložena správně; také věříme, že Kniha Mormonova je slovo Boží.
 9. Věříme všemu, co Bůh zjevil, všemu, co nyní zjevuje, a věříme, že ještě zjeví mnohé veliké a důležité věci týkající se království Božího.
 10. Věříme v doslovné shromáždění Izraele a ve znovuzřízení deseti kmenů; že Sion (Nový Jeruzalém) bude vybudován na americkém kontinentu; že Kristus bude vládnouti osobně na zemi; a že země bude obnovena a obdrží svou rajskou slávu.
 11. Domáháme se výsady uctívati Všemohoucího Boha podle příkazů svého vlastního svědomí a dopřáváme všem lidem stejnou výsadu, nechť uctívají jakkoli, kdekoli nebo cokoli si vyvolí.
 12. Věříme, že máme býti podřízeni králům, prezidentům, vládcům a veřejným zástupcům, že máme býti poslušni zákona, že ho máme ctíti a podporovati.
 13. Věříme, že máme býti čestní, pravdiví, cudní, dobrotiví, ctnostní, a že máme činiti dobro všem lidem; vskutku, můžeme říci, že následujeme nabádání Pavlovo - věříme všem věcem, doufáme ve všechny věci, snášeli jsme mnohé věci a doufáme, že budeme schopni snésti všechny věci. Je-li cokoli ctnostné, milé nebo dobropověstné nebo chvályhodné, o to usilujeme.
« zpět