Psychotronic Orient Atelier AQ

Soky Elf - Veronese

Elf-Vla sed U 830 

Cena: K
Mnostv:
Elf-Vla sed U 830

Soka - Elf - Vla

 

 vyrobeno z poliresinu - tvrzen pryskyice

    Popis:    
    Kd produktu: U 830   
    vel. 28 cm  
« zpt