Psychotronic Orient Atelier AQ

Andělé

Anděl s kyticí Kala 600 

Cena:
Množství:
Anděl s kyticí Kala 600

Kdo jsou to andělé? 

Kdo jsou to andělé a proč se o nás tolik zajímají? Tak rozvinuté bytosti by se nepochybně mohly zabývat podnětnějšími činnostmi. Proč se tedy tak hluboce zajímají o naše lidské životy, dramata a duchovní rozvoj? O této otázce můžeme jen teoretizovat - na základě našich vlastních zážitků s pomocí andělů i zážitků lidí, kteří již nejsou mezi námi. 

Domnívám se, že andělé jsou duchovní bytosti obývající vyšší dimenze. Jsou v neustálém kontaktu s naším fyzickým světem a ovlivňují jej. Andělé jsou kombinací duchovních, psychických a energetických faktorů. Jsou to duchovní bytosti, jež se pohybují v dimenzích za hranicemi našeho fyzického světa. Dokážou vytvořit pomyslný most, spojující jejich svět s naším. Asi nejdůležitějším mostem je ten, který vede do vyšší mysli či vyšší psychologie lidských bytostí. Andělé mají podobu vyšší, zářivější formy energie putující vesmírem, avšak mohou nabýt i fyzické podoby. Domnívám se, že právě proto jsou andělé často popisováni jako bytosti světla, které prostřednictvím lidí šíří moudrost a podporu a ukazují správnou cestu. 

Andělé nevyžadují, abychom byli dokonalí nebo snad věřili v něco konkrétního. Chtějí po nás pouze to, abychom byli ochotni milovat, duchovně se rozvíjet a byli duševně připraveni přijímat jejich podporu. Andělé nám nabízejí lásku a podporu, ale nesoudí nás. Andělé nám připomínají náš duchovní původ a duchovní potenciál. 

Věřím, že uvědomování si andělů je svou povahou jak duchovní, tak psychologické. Ale především se domnívám, že nezáleží na tom, zda považujete anděly za nějakou vnější sílu, anebo za souhrn vlastností existujících pouze ve vaší mysli. Díky vědomému rozhodnutí spojit se s anděly dochází v obou případech v našich životech k zázračným změnám a k urychlení našeho osobního rozvoje po všech stránkách. 

Každá lidská bytost má možnost stát se andělskou. Každý z nás má v sobě andělské vlastnosti, dary a motivace, které stačí jen objevit a vyjádřit. Andělskou podstatu můžeme vyjádřit tvořivou prací nebo láskou k ostatním... 

Andělé jsou vyšší duchovní bytosti. Božská Prasíla (nebo Bůh) ustanovila anděle jako vůdce, ochránce a pomocníky Jeho tvorstva a užívá je jako Své posly. Lidským bytostem, jejichž duše nejsou tak vysoce vyvinuté, bylo dáno hmotné tělo, aby mohli na Zemi dále duševně růst a rozvíjet se. 

Všichni a všechno je tvořeno vibracemi. Andělé mají lehčí a rychlejší vibrace, takže většinou nejsou pro lidské bytosti viditelní. Jsou to oboupohlavní bytosti, jejichž ženské a mužské aspekty jsou v naprosté rovnováze. 

Obecně lze říci, že jsou na mnohem vyšší úrovni, než jsme my - lidé, ačkoli se stejně jako lidské bytosti liší ve svém duchovním růstu podle dosažené úrovně osvícení. Lidské bytosti jdou po jiné vývojové cestě než andělé, takže se lidé jen zřídkakdy stávají anděly a naopak. 

Andělé jsou zde, aby nás učili, že Boží láska je odpovědí na všechny otázky a obtíže. Jsou zde, aby nás vyléčili z následků strachu. Jsou mocnými léčiteli a my s nimi můžeme spolupracovat a umocnit tak jejich snažení. Čím více budeme anděly zvát do svého života, tím jasněji se v našich životech odrazí velkolepost nebes. 

Léčivá moc andělů nemá hranic. Mohou nám pomoci vylepšit naše vztahy, zaměstnání, finanční záležitosti i bydlení a vyřešit jakékoli další problémy... 

Andělé jsou tady, aby nám pomáhali k uzdravení v mnoha oblastech našeho života, ať už jde o záležitosti a výzvy zdánlivě světské nebo neodkladné a hluboce duchovní. Jedním z úkolů našich andělů je pomáhat nám zvyšovat naši vibrační frekvenci až k těm nejvyšším a nejjemnějším úrovním. O změnu naší energie usilují ze dvou důvodů. Zaprvé proto, že jde o proces „Nanebevzetí". Všichni jsme na cestě poznání, že Bůh a my jedno jsme. Pokud si tuto skutečnost plně uvědomíme a žijeme podle ní, stoupáme k nebi. 

Tento druh poznání zásadně ovlivňuje každé naše setkání s druhými. Představte si na okamžik, jaký by byl váš život, kdybyste si byli stále vědomi toho, že každý, s kým mluvíte, je božskou součástí vašeho vlastního Božího já. Pak byste ke všem i k sobě samým cítili nekonečnou a bezvýhradnou lásku. Měli byste pocit nebe na zemi. 

Druhý důvod, proč andělé chtějí, abychom zvyšovali svou frekvenci je, že se pak lépe přizpůsobujeme našemu měnícímu se materiálnímu světu. Přelom tisíciletí s sebou přinesl významné pozitivní změny ve vzdělávacích, politických, právních a telekomunikačních systémech. Dramaticky se promění také naše stravovací návyky a průměrná délka našeho života výrazně vzroste. 

Čím vyšší bude naše frekvence, tím lépe se těmto změnám přizpůsobíme. Intuitivně vytušíme blízkost změn, tak jako zvěř cítí blížící se zemětřesení nebo bouři. Naše vysokofrekvenční těla budou schopna teleportace a dematerializace a dokáží odolat událostem, jež by hustší, nízkofrekvenční těla traumatizovala. Jemněji vibrující mysl si dokáže zhmotnit jakékoli potraviny a další potřeby. 

Andělé se tedy snaží pomoci nám přizpůsobit se měnícímu světu tím, že nám poskytují energii a rady zvyšující naši frekvenci. Posílají nám znamení, signály a Boží vedení, a zasahují do našich životů a těl. Tímto způsobem nám pomáhají udržet klidnou mysl. Vyrovnanost je koneckonců jedním z hlavních cílů našeho života a andělé jsou tady proto, aby nám ji pomohli dosáhnout. Naši andělé zpívají radostí, když nás vidí klidné a šťastné. 

« zpět